Lewis MacKinnon

Rudan Mì-Bheanailteach is an Cothroman/Intangible Possibilities

Ainmeachadh

Dhan fheadhainn aig a bheil a’ léirsinn do chànan agus chultar dhaoine mar rudan mì-bheanailteach a tha a’ fìor-lùib ann an bith-iomadachd agus an anam coitcheann beò na Cruinne-Cé.

Dedication

To those who view a people’s language and culture as intangible possibilities intimately intertwined with the bio-diversity and collective soul-life of the planet.

$14.95

Fleodragan-cabair/Raft

Air féin-fhoillseachadh, ’s ann an Fleodragan-cabair leabhar de dhàin Ghàidhlig is eadartheangachaidhean dhiubh seo ’s a’ Bheurla.  Chaidh a’ leabhar air a chur air bhog ’s an Iuchar 2012 aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba.
 
Self-published, Raft is a poetry book of Gaelic poems and translations of these in English.  The book was launched in July 2012 at the Applecross Poetry Festival, Scotland.
$10.00

Famhair/Giant

Giant/ Famhair by Lewis MacKionnon

Gearr-Chunntas air a’ Leabhar

Théid a’ Ghàidhlig ’fhaicinn mar chànain bheothail; chan e fuidheall  choimhearsnachd ’na romansachd a th’ innte. Chuir Bàird Ghàidhlig beò agus  marbh ri stòras de litreachas Gàidhlig ’sa’ roinn seo, agus tha feadhainn  dhiubh a’ tairgsinn sealladh co-aosda, ach gu ruige seo, cha deach leabhar gu  buil a dhèanadh agus a thoirt a-mach gu luchd-éisdeachd nas fharsuing.

$20.00

Making More of It

This is a first foray into the all-English solo recording world and it is as much exciting as it is scary. Sometimes, there simply are songs that you want and would like to get out to a broader audience that convey themes that you don't always get to focus on during stage performances. Some of these are found in this recording. Nick MacDonald of PEI once told me that many good songs come from pain.

$20.00

A' Seo/Here

A`Seo (Here) by Lewis Mackinnon

A'SEO - is an all Gaelic album, produced by Lewis MacKinnon with acclaimed east coast singer/song writer Dave Gunning as Assistant Producer. It includes contributions from artists Dave Gunning, Brian England, Patricia Murray, Danny Sutherland, Scott Long, Troy MacGillivray, Betty Lord, An Cliath Clis, Randy MacDonald, Bradley McNamara, Keith Mullins, Kris MacFarlane and Jon Matthews. The CD liner is an 18 page insert with lyrics, photos and insights. In this album MacKinnon combines passion and perspective along with his powerful baritone vocals.

$20.00