Dualchas Do-fhaicsinneach/Intangible Heritage

 
’S ann an dualchas do-fhaicsinneach a h-uile rud dha nach b’urrainn buntainn, ach tha e ann an dà rìribh.  Rudan coltach ri naidheachdan, sgeulachdan, òrain, bàrdachd, ceòl, danns, sloinneadh, àbhachd, biadhan,cleachdaidhean, modhannan sòisealta, làthaichean sònraichte ’s a’ bhliadhna agus creideamhan.
Tha Alba Nuadh làn dhe na rudan seo ged is e tric nach bi sinn a’ mothachadh gu bheil ’ad mun cuairt oirnn uile a h-uile là.
 
Intangible heritage is everything that can’t be physically touched, but is very much present.  Things like stories, tales, songs, poetry, music, dance, lineage, humour, foodways, customs, social morays, special days in the calendar year and beliefs.
Nova Scotia is full of these things and very often we don’t realize that they are all around us every day.