Lewis previews his poetry book to Gaelic enthusiasts.

Category: 

Rinn Lodaidh taisbeanadh goirid dhen leabhar bhàrdachd aige do luchd na Gàidhlig aig Cumail Cultur nan Gàidheal aig Ealanlann Earra-Ghàidheal, Haileafacs, anns a bha taisbeanadh dhen ealain aig Gòrdan Dòmhnallach, a dh’ainmicheas an ealan aige le tiotalan Gàidhlig.  ’S e Gòrdan a’ fear-ealain a rinn còmhdachd do A’ Seo, an clàr Gàidhlig aig Lodaidh.

Lewis gave a preview of his poetry book to Gaelic enthusiasts at The Celebration of Gaelic Culture at the Argyle Art Gallery, Halifax, which also featured the artwork of Gordon MacDonald who names his artwork with Gaelic titles. Gordon is also the artist who did the cover of Lewis' Gaelic album A’ Seo.