Raft - a self-published work of Gaelic poems with English translation is launched

Category: 

’S ann an Fleodragan-cabair, an darna leabhar bàrdachd aig Lodaidh.  ’S e dàin Ghàidhlig a th’anns a’ leabhar le eadar-theangachadh dhan a’ Bheurla.  Cuspairean a’ toirt a-staigh ceartas a’ cho-chomainn, bàs Ruairidh ’ic a’ Rìgh, dìoladh, obair an anama, maitheanas, dreuchdan-oide is miann.  Air a fhéin fhoillseachadh, chaidh Fleodragan-cabair air a chur air bhog aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba ’s an Iuchar 2012.

Raft is Lewis’s second poetry book.  The book contains Gaelic poems with English translation.  Topics include social justice, the death of Rodney King, restitution, soul work, forgiveness, mentoring roles and desire.  Self-published, Raft was launch at the Applecross Gaelic Poetry Festival, Scotland, July 2012.