Sgilean agus Ealantas/Skills and Expertise

A’ làimhseachadh bhuidhnean
- Rùintean-innleachdail
Luchd-obrach
A’ cruthachadh lìonraidh
A’ togail dhrochaidean éifeachdeach
A’ tighinn gu co-aonta
 
Modhannan a théid a chur gu feum gus cànan a thogail
Léirsinn chulturach
A’ cumail sùil air gluasadan a’ cho-chomainn ’s an fharsaingeachd
Léirsinn o chompàirtichean eadar-nàiseanta
 
 
 
Managing organizations
- Strategic goals
- Staffing
- Creating a network
- Effective bridge building
- Finding common ground
 
Techniques to use in acquiring language
- Cultural perspective
- Monitoring societal trends
- International partner perspectives