Famhair/Giant

Gearr-Chunntas air a’ Leabhar

Théid a’ Ghàidhlig ’fhaicinn mar chànain bheothail; chan e fuidheall  choimhearsnachd ’na romansachd a th’ innte. Chuir Bàird Ghàidhlig beò agus  marbh ri stòras de litreachas Gàidhlig ’sa’ roinn seo, agus tha feadhainn  dhiubh a’ tairgsinn sealladh co-aosda, ach gu ruige seo, cha deach leabhar gu  buil a dhèanadh agus a thoirt a-mach gu luchd-éisdeachd nas fharsuing.

Mar sin tha Famhair ’na leabhar Gàidhlig na h-Albann Nuaidh de bhàrdachd  cho-aosda a’ dèanadh drochaid a’ chruthtìre chultaraich dhen a’ Ghàidhlig ann  an Ceap Breatuinn, de thìrmhór na h-Albann Nuaidh taobh an Ear, de  choimhearsnachd na Gàidhlig ann a’ Halifacs, agus de chogais-trusaidh mhuinntir  na h-Albann Nuaidh.

Rugadh Lodaidh MacFhionghain ’san t-Sìthean, Ceap Breatuinn, do athair aig a  bheil a’ Ghàidhlig agus do mhàthair a tha ’na h-Acaidhtidheanachd is aig a  bheil a’ Fhraingis. Chaidh a thogail air tìr-mór na h-Albann Nuaidh ann a’  Siorramachd Antaiginis. Foghlumaichte ’sa’ Bheurla, ré nan gnìomhan pearsanta,  acadaimigeach agus dreuchdail aige, chùm Lodaidh sùim ’san t-sinnsearachd  Ghàidhealach aige.

Book Synopsis

Gaelic  can be viewed as a living language; it is not a relic of a romanticized  community of the past. Both living and deceased, Nova Scotia Gaelic poets have  added to the store of Gaelic literature in this province, and some of these  offer a contemporary perspective, but to date, no complete volume has been  created and provided to a wider public audience.

Thus, Famhair: a Nova Scotia Gaelic book of contemporary poetry spanning the  cultural landscapes of Gaelic Cape Breton, the eastern Nova Scotia mainland,  the Halifax Gaelic community and the broader collective consciousness of Nova  Scotians.

Lewis MacKinnon was born in Inverness, Cape Breton, to a Gaelic speaking father  and a French Acadian mother. He was raised on the Nova Scotia mainland in Antigonish  County. Educated in English, throughout his personal, academic and professional  activities, Lewis has maintained an interest in his Gaelic roots.

Price: 
$20.00
Cover Image: 
Giant/ Famhair by Lewis MacKionnon
Release Date: 
14 Oct 2008
Author/Artist: 
Product: