Fleodragan-cabair/Raft

Air féin-fhoillseachadh, ’s ann an Fleodragan-cabair leabhar de dhàin Ghàidhlig is eadartheangachaidhean dhiubh seo ’s a’ Bheurla.  Chaidh a’ leabhar air a chur air bhog ’s an Iuchar 2012 aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba.
 
Self-published, Raft is a poetry book of Gaelic poems and translations of these in English.  The book was launched in July 2012 at the Applecross Poetry Festival, Scotland.
Price: 
$10.00
Track Listings: 
Clàr-Innse
Contents
 
Do dh’Àrd-Shagart Ambrois 6|7 For Monsignor Ambrose
 
A’ Sàr-dhuine 8|9 The Super Man
 
Am Mórrígan 8|9 The Mórrígan
 
Am Pòsadh Deireannach 10|11 The Final Marriage
 
Fàs nam Blàthan 12|13 Flowering
 
Amsterdam 14|15 Amsterdam
 
Dòirteadh 16|17 A Spilling
 
Cupa air leth 18|19 A Unique Cup
 
Do Chaol Fundytus 20|21 For Kyle Fundytus
 
Fleodragan-cabair 22|23 Raft
 
Breith na Beatha 24|25 A Bearing of Life
 
Leisgeul “Eachdraidheil” 26|27 A “Historic” Apology
 
An Duan Mór ’na Duais 30|31 The Poem is the Prize
 
Par Pare Refero 32|33 Tit for Tat
 
Rann Anama 34|35 A Soul Verse
 
Pìob na h-Uilinn 36|37 The Uilleann Pipes
 
Rudan air Chall 38|39 Lost Things
 
Mealladh an Dòchais 38|39 Hope’s Deceit
 
Spreadhadh 40|41 Explosion
 
Stad-losgaidh 40|41 Ceasefire
 
Taobhan 42|43 Sides
 
Tha Dolph Lundgren is Mi fhìn Coltach 42|43 Dolph Lundgren and I are Similar
 
Gun Dachaidh air an t-Sràid 44|45 Homeless
 
Iongantasan 44|45 Miracles
 
Yin agus Yang 44|45 Yin and Yang
 
An Rud Mì-fhollaiseach 46|47 The Unobvious
 
Na Goireasan Unnad 46|47 Internal Resources
 
Bana-Ghaisgich na h-Albann Nuaidhe 48|49 Gaelic Warrior Women of Nova Scotia
 
Na Gillean 50|51 The Boys
 
Do Choinneach Nilsen, M’Oide 52|53 For Ken Nilsen, My Mentor
 
Déisein 54|55 Shocks
 
Muinntir an Fhacail is an Òran-chiùil 56|57 People of the Word and Music-Song
 
A’ cur Smal Air 58|59 Blurring
 
Saoghaltan 60|61 Worlds
 
Eaglais le Ainm Mì-riaghailteach 60|61 A Church with an Irregular Name
 
Tha sinn ’nur Pòlanaich cinnteach gu leòr 62|63 We are like the Poles sure enough
 
Fìrinn Shoilleir Bun os Cionn 62|63 A Flipped Axiom
 
Strì an Dochainn 64|65 Post Traumatic
 
Dheireannaich Stress An Suathadh 64|65 The Touching
 
Pìosan Ciùil 66|67 Pieces of Music
 
Eich M’athar 66|67 My Father’s Horses
 
Guth an Anama 68|69 The Soul’s Voice
 
Do Ruairidh Mac a’ Rìgh 70|71 For Rodney King
 
Bàrdachd Bheannaichte 70|71 Holy Poetry
Cover Image: 
Release Date: 
15 Dec 2013
Author/Artist: 
Product: