Rudan Mì-Bheanailteach is an Cothroman/Intangible Possibilities

Ainmeachadh

Dhan fheadhainn aig a bheil a’ léirsinn do chànan agus chultar dhaoine mar rudan mì-bheanailteach a tha a’ fìor-lùib ann an bith-iomadachd agus an anam coitcheann beò na Cruinne-Cé.

Dedication

To those who view a people’s language and culture as intangible possibilities intimately intertwined with the bio-diversity and collective soul-life of the planet.

Price: 
$14.95
Track Listings: 
Clàr-innse ~ Contents
 
Roi-ràdh – ix –Foreword
 
Daoine Ar Gaoil – 1 –Beloved
 
Obair ’s an leth a-staigh – 29 – Internal Workings
 
Tha gach rud ùr a-rithist – 49 – All is new again
 
Chan eil a’ saoghal leinn – 63 – The World Isn’t With Us
 
Na tha do-fhaicsinneach – 75 – The Unseen
 
Eagal: Am biadh Easbhuidheach – 91 - Fear: the Dysfunctional Food
 
An t-anam: Combaist ann an dorchadas agus solust – 103 - The Soul: A Compass In Darkness and Light
Cover Image: 
Release Date: 
15 Oct 2014
Author/Artist: 
Product: