gaelic

Rudan Mì-Bheanailteach is an Cothroman/Intangible Possibilities

Ainmeachadh

Dhan fheadhainn aig a bheil a’ léirsinn do chànan agus chultar dhaoine mar rudan mì-bheanailteach a tha a’ fìor-lùib ann an bith-iomadachd agus an anam coitcheann beò na Cruinne-Cé.

Dedication

To those who view a people’s language and culture as intangible possibilities intimately intertwined with the bio-diversity and collective soul-life of the planet.

$14.95

Fleodragan-cabair/Raft

Air féin-fhoillseachadh, ’s ann an Fleodragan-cabair leabhar de dhàin Ghàidhlig is eadartheangachaidhean dhiubh seo ’s a’ Bheurla.  Chaidh a’ leabhar air a chur air bhog ’s an Iuchar 2012 aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba.
 
Self-published, Raft is a poetry book of Gaelic poems and translations of these in English.  The book was launched in July 2012 at the Applecross Poetry Festival, Scotland.
$10.00

Skulduggery and Prose

SKULDUGGERY AND PROSE - a tribute to Jug In Hand's traditional roots influence, was recorded in 1999 at Solar Audio, Halifax, NS. Engineered and mixed by Harold Tsistinas. This production features Lewis MacKinnon, Brian England, Brent MacLean, Mark Bezanson and Anna Ludlow.

With original tunes "Nova Scotia" by Brian England, "Janna's Song" by Brent MacLean, two Gaelic Tunes, two fiddle tunes and the mention of many friends in the "Lower South River" song - it has proven very popular and has sold out twice - we still have a few copies from the third printing.

$20.00

Famhair/Giant

Giant/ Famhair by Lewis MacKionnon

Gearr-Chunntas air a’ Leabhar

Théid a’ Ghàidhlig ’fhaicinn mar chànain bheothail; chan e fuidheall  choimhearsnachd ’na romansachd a th’ innte. Chuir Bàird Ghàidhlig beò agus  marbh ri stòras de litreachas Gàidhlig ’sa’ roinn seo, agus tha feadhainn  dhiubh a’ tairgsinn sealladh co-aosda, ach gu ruige seo, cha deach leabhar gu  buil a dhèanadh agus a thoirt a-mach gu luchd-éisdeachd nas fharsuing.

$20.00

A' Seo/Here

A`Seo (Here) by Lewis Mackinnon

A'SEO - is an all Gaelic album, produced by Lewis MacKinnon with acclaimed east coast singer/song writer Dave Gunning as Assistant Producer. It includes contributions from artists Dave Gunning, Brian England, Patricia Murray, Danny Sutherland, Scott Long, Troy MacGillivray, Betty Lord, An Cliath Clis, Randy MacDonald, Bradley McNamara, Keith Mullins, Kris MacFarlane and Jon Matthews. The CD liner is an 18 page insert with lyrics, photos and insights. In this album MacKinnon combines passion and perspective along with his powerful baritone vocals.

$20.00

Lewis previews his poetry book to Gaelic enthusiasts.

Rinn Lodaidh taisbeanadh goirid dhen leabhar bhàrdachd aige do luchd na Gàidhlig aig Cumail Cultur nan Gàidheal aig Ealanlann Earra-Ghàidheal, Haileafacs, anns a bha taisbeanadh dhen ealain aig Gòrdan Dòmhnallach, a dh’ainmicheas an ealan aige le tiotalan Gàidhlig.  ’S e Gòrdan a’ fear-ealain a rinn còmhdachd do A’ Seo, an clàr Gàidhlig aig Lodaidh.

Raft - a self-published work of Gaelic poems with English translation is launched

’S ann an Fleodragan-cabair, an darna leabhar bàrdachd aig Lodaidh.  ’S e dàin Ghàidhlig a th’anns a’ leabhar le eadar-theangachadh dhan a’ Bheurla.  Cuspairean a’ toirt a-staigh ceartas a’ cho-chomainn, bàs Ruairidh ’ic a’ Rìgh, dìoladh, obair an anama, maitheanas, dreuchdan-oide is miann.  Air a fhéin fhoillseachadh, chaidh Fleodragan-cabair air a chur air bhog aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba ’s an Iuchar 2012.