poetry

Rudan Mì-Bheanailteach is an Cothroman/Intangible Possibilities

Ainmeachadh

Dhan fheadhainn aig a bheil a’ léirsinn do chànan agus chultar dhaoine mar rudan mì-bheanailteach a tha a’ fìor-lùib ann an bith-iomadachd agus an anam coitcheann beò na Cruinne-Cé.

Dedication

To those who view a people’s language and culture as intangible possibilities intimately intertwined with the bio-diversity and collective soul-life of the planet.

$14.95

Fleodragan-cabair/Raft

Air féin-fhoillseachadh, ’s ann an Fleodragan-cabair leabhar de dhàin Ghàidhlig is eadartheangachaidhean dhiubh seo ’s a’ Bheurla.  Chaidh a’ leabhar air a chur air bhog ’s an Iuchar 2012 aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba.
 
Self-published, Raft is a poetry book of Gaelic poems and translations of these in English.  The book was launched in July 2012 at the Applecross Poetry Festival, Scotland.
$10.00

Famhair/Giant

Giant/ Famhair by Lewis MacKionnon

Gearr-Chunntas air a’ Leabhar

Théid a’ Ghàidhlig ’fhaicinn mar chànain bheothail; chan e fuidheall  choimhearsnachd ’na romansachd a th’ innte. Chuir Bàird Ghàidhlig beò agus  marbh ri stòras de litreachas Gàidhlig ’sa’ roinn seo, agus tha feadhainn  dhiubh a’ tairgsinn sealladh co-aosda, ach gu ruige seo, cha deach leabhar gu  buil a dhèanadh agus a thoirt a-mach gu luchd-éisdeachd nas fharsuing.

$20.00

Raft - a self-published work of Gaelic poems with English translation is launched

’S ann an Fleodragan-cabair, an darna leabhar bàrdachd aig Lodaidh.  ’S e dàin Ghàidhlig a th’anns a’ leabhar le eadar-theangachadh dhan a’ Bheurla.  Cuspairean a’ toirt a-staigh ceartas a’ cho-chomainn, bàs Ruairidh ’ic a’ Rìgh, dìoladh, obair an anama, maitheanas, dreuchdan-oide is miann.  Air a fhéin fhoillseachadh, chaidh Fleodragan-cabair air a chur air bhog aig Féis Bhàrdachd na Comraich, Alba ’s an Iuchar 2012.